kancelaria franki Szczecin

Kancelaria adwokacka Szczecin, Adwokat Szczecin

Kancelaria adwokacka Szczecin, Adwokat Szczecin

Kancelaria adwokacka zaj­muje się spra­wami doty­czą­cymi prawa cywilnego, kar­nego i również rodzin­nego. Repre­zen­tuje klien­tów przed organami ści­ga­nia i również poprzez pro­wa­dze­nie ich spraw w sądach oraz urzędach. Adwokat pomaga kom­plek­sowo zarówno oso­bom fizycz­nym, jak oraz przedsię­bior­com. Doświad­czony praw­nik udziela porad praw­nych także z zakresu prawa spad­ko­wego, lub postę­po­wa­nia egze­w odniesieniu do­cyj­nego. Kan­ce­la­ria reprezentuje klienta w sądzie w spra­wach o odszko­do­wa­nie, a także o zadłu­że­nie. Zakres współ­pracy jest usta­lany przed przy­stą­pie­niem do świad­cze­nia pomocy praw­nej. Hono­ra­rium za pro­wa­dze­nie sprawy jest usta­lane w trakcie indy­wi­du­al­nej roz­mowy z klien­tem. Moż­liwy jest godzi­nowy albo ryczał­towy sys­tem roz­li­czeń, w zależ­no­ści od typu sprawy i również pre­fe­ren­cji klienta. Kancelaria adwokacka Szczecin to zabezpieczenie dobrej porady. Namawiamy.